Obstarávanie: Výzva na predloženie cenovej ponuky

null

Názov projektu: Technologické zariadenia na udržiavanie pôdy v kultúrnom a bezburinovom stave a na pozberovú úpravu hrozna na odbyt.

V mene verejného obstarávateľa (žiadateľa/vyhlasovateľa), spoločnosti Promitor s.r.o Vás v rámci prieskumu trhu žiadam o predloženie cenovej ponuky k zákazke za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu stavebných prác, tovarov a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 na predmet zákazky: „Technologické zariadenia na udržiavanie pôdy v kultúrnom a bezburinovom stave a na pozberovú úpravu hrozna na odbyt“

 

Súťažné podklady na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1
Príloha č. 2